+(977 1) 4257680 Contact: ayon@ayon.org

नेपाल य’वा संस्था संजाल (आयोन)

सदस्यताको लागि साधारण जानकारी

सदस्यताको मापदण्ड ः
ज्ञ. आयोनले य’वा संस्था भनेर ती संघ संस्थालाई “य’वा (!६–३५ बर्षसम्मका ब्यक्ति) द्धारा संचालित य’वा बिकासका निमित्त काम गनेृ संघ संस्था मान्दछ . यस्तो संस्थामा (!६–३५ बर्षका ब्यतिmको सहभागिता ७५∞वा सो भन्दा माथि (कार्यकारी तथा साधारण सदस्यता ) ह’न’पर्नेछ .” आयोनको यो परिभाषाभित्र पर्ने सबै संघ संस्थालाई यसको सदस्यता ख’ला छ .
द्द. य’वा संस्थाको कान’नी मान्यता अवधि कम्तिमा एक बर्षको ह’न’पर्नेछ .
घ. य’वा संस्थाले नेपाल अधिराज्यको क’नै एक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको ह’न’पर्नेछ .
द्ध. क’नैपनि शाखा य’वा संस्था जसले मापदण्ड ! र २ प’रागर्छ त्यसले आफ्नो म’ख्य कार्यालयको दर्ता प्रमाण पत्र प्रस्त’त गनर्’पर्नेछ .
छ. आयोनको सदस्यता क’नै एक ब्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्ने छैन .
सदस्यह?कोे हक तथा अधिकारह? ः
ज्ञ. सबै सदस्य संस्थाह?ले आयोनको साधारण सभामा सहभागि ह’न तथा कार्यकारी समितीको निर्वाचनमा सहभागी ह’न पाईनेछ
द्द. एउटा सदस्य संस्थालाई निर्वाचनमा मात्रै एक भोटको प्रावधान छ .
घ. सदस्य संस्थाह?ले आयोनको बिधान, नियमह? तथा निर्णयह? पालना गनर्’पर्नेछ .
द्ध. सदस्य संस्थाह?ले आयोनको उद्धेश्यको निमित्त कामह? गनर्’पर्नेछ .

सदस्यताको निमित्त आवेदन प्रक्रिया ः
ज्ञ. आवेदन फारम ब’मmाउंदा य’वा संस्थाह?ले सदस्यता फारमको साथसाथै आयोनमा सदस्य ह’न’को उद्धेश्य जनाएर एउटा निवेदन पेश गनर्’पर्नेछ .
द्द. आवेदन संस्थाले आफ्नो संस्था दर्ता भएको प्रमाण पत्र, बिधान, आर्थिक बिवरण, बार्षिक प्रतिबेदन तथा कार्यकारी समितीद्धारा माग गरिएका अन्य कागजातह? पेश गनर्’ पर्नेछ .
घ. सदस्यताका लागि आएका आवेदनह?लाई सदस्यता समितीद्धारा निरिक्षण गरिनेछ . समितीद्धारा सम्बन्धित क्षेत्रिय उप–सभापतिसंग सो संस्थाको बारेमा छलफलपनि गरिनेछ .
द्ध. सदस्यता समितीद्धारा निरिक्षण गरिएपछि यो संस्था सम्बन्धी बिवरण आयोनको कार्यकारी समितीलाई सभापति मार्फत पठाईनेछ .
५. सदस्यता समितीद्धारा आवेदन संस्थाको सदस्यताको बारेमा आउंदो कार्यकारी समितीको बैठकमा छलफल गरिनेछ .

सदस्यता स्वीकृत ह’ने प्रक्रिया ः
कर्यकारी समितीद्धारा आबेदक संस्थाको बारेमा अन्तिम निर्णय गरिनेछ . समितीका सदस्यह?को बह’मत प्राप्त भएमा आवेदक संस्थाले आयोनको सदस्यता प्राप्त गर्न सक्नेछ .

सदस्यता अस्वीकृत ह’ने प्रक्रिया ः
आवेदन संस्थाह? ज’नले माथी उल्लेखित प्रावधानह? प’र्ण गर्न सक्दैनन् , ति संस्थाह?को सदस्यता अस्वीकृत ह’नेछ .

सदस्यता श’ल्क ः
बर्षिक आर्थिक कारोबार ? ५),))) भन्दा माथी भएका संस्थाह?ले सदस्यता श’ल्क बापत बार्षिक ? !))) तिनर्’ पर्नेछ भने बार्षिक आर्थिक कारोबार ? ५),))) भन्दा कम भएका संस्थाह?ले सदस्यता श’ल्क बापत बार्षिक ? ५)) मात्र तिनर्’ पर्नेछ . तर दर्ता श’ल्क भने बार्षिक आर्थिक कारोबार जति भएतापनि ? ५)) तिनर्’ पर्नेछ . सदस्यता श’ल्क श्राबण देखि अर्को बर्षको आषाढ मसान्त सम्मको समयाबधिको ह’नेछ . आगामी आर्थिक बर्षको सदस्यता श’ल्क अघिल्लो आर्थिक बर्षको आषाढ मसान्तसम्ममा नतिरेमा बिलम्ब श’ल्क लाग्नेछ .